Sustaines skauda nuo gaidys, nemokamai bdsm įrašyti kameros lyties, webcam porn vids Naujausi Video

Visus juos autorius nagrinėja sukonkretindamas du ką tik pa- minėtus klausimus: kuo ypatingas Lietuvoje egzistavęs komunistinis režimas? Ir dar klausimas dėl atšaukimo taktikos. Pirma, toks pat liberaliosios demokratijos kokybės lygis gali būt pasiektas keliais alternatyviais būdais. Jų ypač pagausėjo pas- kutiniuoju metu, kai artėjant Lietuvos išėjimo iš komunizmo dvidešimtmečiui, atsiranda laiko perspektyva, kuri ir sudaro sąlygas platesniems apibendrinimams, ir jų primygtinai reikalauja. Kad estai turėjo pagrindą AL laikyti nepatikimu partneriu. Mažai tikėtina, kad iki m.

Visus juos autorius nagrinėja sukonkretindamas du ką tik pa- minėtus klausimus: kuo ypatingas Lietuvoje egzistavęs komunistinis režimas? Įvadas 15 kuo jis, kaip vienas iš daugelio pokomunistinio kapitalizmo atvejų, yra įdomus ir svarbus lyginamiesiems kapitalizmo tyrimams?

Pirmųjų dviejų mazgų klausimai turėtų būti aktualūs ir svarbūs Lietuvos istorikams, vos tik pradedantiems tirti komunistinį Lietuvos istorijos periodą žr. Kitų dviejų mazgų klausimai turėtų būti įdomūs ne vien istorikams.

Jie ypač trečiasis yra tas traukos centras, aplink kurį sukasi šiuolaikinės Lietuvos viešasis diskursas. Autoriaus nuomone, adekvatus mūsų šalies dabartinės politinės-ekonominės būklės, aktualių demografinių, ekonominių, soci- alinių, politinių problemų ir tendencijų suvokimas nėra įmanomas be palyginimo su tais rezultatais, kuriuos praėjusiais nuo komunizmo žlugimo dešimtmečiais pasiekė į Lietuvą panašaus istorinio likimo šalys.

Tik tokio palyginimo pagrindu įmanoma atsakyti į klau- simus, kuo mūsų šalies raida yra sėkminga ar nesėkminga, o vienų ar kitų socialinio gyve- nimo sričių būklė — normali ar apokaliptiškai katastrofiška.

  • Ligos alkūnės sąnarys žmogaus bursit
  • Norkus KokiaDemoKoksKapitalizmas | PDF

Šie klausimai nuolat keliami viešosiose diskusijose, bet dažnai jų svarstymas yra žurnalistinio impresionizmo lygio. Jeigu nuo pagrindinės sociologinės, politologinės ir politinės ekonominės lituanistikos srovės knyga skiriasi savo komparatyvistine orientacija, tai nuo besiformuojančios lietu- viškos komparatyvistikos ji skiriasi ne vien dėmesiu aktualiai viešojo socialinio politinio diskurso problematikai.

Ji siūlo ne tik kitokią neetnocentrinę lituanistiką, bet ir kitokią labiau sociologinę, negu filosofinę komparatyvistiką. Iš tikrųjų komparatyvistika Lietu- voje turi gana gilias tradicijas. Knygos autorius seka jų pavyzdžiu tiek, kiek jį galų gale labiausiai domina Lietuva ir aplinkiniai regionai.

sustaines skauda nuo gaidys

Nuo šių lietuviškosios komparatyvistikos pionierių darbų skaitytojui siūloma knyga skiriasi pirmiausia laiko aprėptimi. Knyga apsiriboja aštuoniasdešimčia metų — laikotarpiu tarp m. Pirmasis pasaulinis karas buvo politinė katastrofa, viena vertus, sudariusi sąlygas pamėginti įgyvendinti Karlo Marxo utopiją.

To mėginimo padarinys buvo socialinė sis- tema, kuri savo ekspansijos viršūnėje pajungė trečdalį pasaulio gyventojų.

sustaines skauda nuo gaidys

Kita vertus, ji atvėrė geopolitinį galimybės langą nepriklausomai Lietuvos valstybei atsirasti bei moderniai etnopolitinei lietuvių tautai konsoliduotis. Bumblauskas Tyrimai, kurių re- zultatai dėstomi ir svarstomi 3—7 knygos dalyse, remiasi sociologine modernizacijos teorija, o taip pat politinės bei ekonominės sociologijos, politinės ekonomijos teorijomis.

Todėl skiriasi ir lyginimo vienetai atvejai. Antano Andrijausko energijos ir pastangų dėka Andri- jauskas b; a; b; ; Andrijauskas ir Stančienė galima kalbėti jau ir apie akademinę lyginamųjų civilizacijos studijų institucionalizaciją.

Šie tyrimai yra ir iki pat kontakto su nežemiškomis civilizacijomis bus tas pats iškiliausias komparatyvistikos aukštas, kuriame dirbantys tyrinėtojai nagrinėja maksimaliai plačiausias laiko ir erdvės po- žiūriu konfigūracijas, kokias tik iš viso galima išskirti socialinėje ir kultūrinėje tikrovėje, ir operuoja laiko skale, aprėpiančia tūkstantmečius. Ta problematika, kuri nagrinėjama skaitytojui siūlomoje knygoje, yra aukštuose, uži- mančiuose tarpinę padėtį tarp šio paskutinio aukšto, kuriame dirbantys tyrinėtojai siekia aprašyti žmonijos istorijos landšaftą, koks jis atsiveria žvilgsniui iš paukščio skrydžio, ir tų žemutinių aukštų, kuriuose vykdomi etnocentriškai lituanistiniai, etnocentriškai polonisti- niai, etnocentriškai germanistiniai ir t.

Skaitytojo dėmesiui siūloma knyga yra ne lyginamųjų civilizacijų tyrimų, neišvengiamai įplaukiančių į istorijos filosofijos vandenis, bet būtent lyginamosios sociologijos, kaip savo šakas aprėpiančios lyginamąją politinę ir ekonominę sociologiją, darbas. Tai nereiškia, kad knygos autorius ignoruoja civilizacijas ir jų skirtumus. Autorius tiesiog siekia iš to paskuti- nio komparatyvistikos aukšto, iš kurio atsiveriantis vaizdas primena tai, ką per kosminio laivo iliuminatorių mato besisukantis orbitoje astronautas, nuosekliai, per visus tarpinius Įvadas 17 aukštus, grįžti į Lietuvą su jos dabartinėmis problemomis ir rūpesčiais, kurie lyginamojo civilizacijų tyrimo požiūriu gali pasirodyti tiesiog efemeriški.

Siekiant pažvelgti į XX amžiuje Lietuvoje vykusias ir tebesitęsiančias permainas iš kuo daugiau požiūrio ir atskaitos taškų, knygoje apsukami keli vis siauresni ratai: nuo lygi- namosios civilizacijų problematikos, kuri aptariama pirmos dalies pabaigoje, pereinama prie lyginimų, aprėpiančių visas komunistines trečioji dalis ir pokomunistines ketvirtoji dalis šalis.

Toliau lyginamosios analizės akiplotis susiaurinamas, apribojant jį Baltijos ir Vidurio Europos šalimis penktoji dalis ir septintosios dalies pradžiao pačioje pabaigoje 20 ir 21 skyriai Lietuva lyginama su Estija ir Slovėnija, nes toks palyginimas daugiausiai duoda ieškant atsakymo į klausimą, kur yra dabartinė Lietuva ir kur ji eina? Klausimas, ar šiuolaikinė pasaulio civilizacinė, kultūrinė, institucinė įvairovė išliks ir didės vyks divergencijaar mažės ir nyks vyks konvergencijayra sustaines skauda nuo gaidys leitmotyvas, kuriuo autorius siekė persmelkti visą knygoje nagrinėjamą medžiagą, pradedant pirmomis dviem knygos dalimis, skirtomis pamatinių socialinių mokslų ir humanistikos lyginamųjų tyrimų kategorijoms, tų tyrimų istorijai bei metodologijai aptarti.

Jeigu filosofiją laikysime mokslo metodologijos sinonimu plg. Meškauskas ;tai šios dvi knygos dalys apima tai, ką galima būtų pavadinti filosofiniais komparatyvistikos prolegomenais. Parašyti tokius prolegomenus autorių paskatino pastebėjimas, kad, nepaisant ką tik aptartų gilių kom- paratyvistikos tradicijų Lietuvoje bei didėjančio komparatyvistinių tyrimų populiarumo, mėginimų išryškinti lyginamojo tyrimo sustaines skauda nuo gaidys bei aptarti jo metodologines problemas lietuviškoje literatūroje ligi šiol nebuvo.

1 536 komentarai

Kaip galės įsitikinti skaitytojas, šiais klausimais nėra vienos nuomonės ir pasaulinėje literatūroje. Todėl pirmame pirmos dalies skyriuje aptaręs pamatines komparatyvistinio ty- rimo kategorijas kultūros, visuomenės, civilizacijos, imperijos, tarptautinės sistemos, isto- rijos, evoliucijos ir pan. Komparatyvistikos vidinė diferenciacija, aptariama šiame skyriuje, kyla iš socialinės ir kultūrinės tikrovės sampratų skirtumų, kurie apibendrinami identifikuojant dvi konkuruojančias komparatyvistinės vaizduotės metaforas.

Tai yra evoliucijos kaip laiptų vaizdinys, būdingas evoliucionistinei komparatyvistikai, ir istorijos kaip rizominio tinklo idėja, kurią aptinkame jos istoristinėje atmainoje. Šių me- taforų konkurencija lemia ir modernybės bei modernizacijos sąvokų, kurios nuo XX a.

Modernybė gali būti suprantama arba kaip abstrakti socialinės evoliucijos pakopa, sustaines skauda nuo gaidys kurią užkopusios šalys gali išsaugoti savo civilizacinį savitumą modernybių gali būti daugarba kaip konkreti, istorinė visuomenės ir kultūros kokybė, kurią suteikia priklausomybė Vakarų civilizacijai arba tam tikrų jos idėjų bei institucijų importas.

Joje atskleidžiami tie lyginamųjų tyrimų diferenciacijos šaltiniai, kurie yra susiję su lyginamojo tyrimo dizaino projektavimo bei jo strategijų skirtumais. Tokie tyri- mai gali būti kiekybiniai, kai statistinės analizės metodai taikomi duomenims apie dideles atvejų valstybių, kultūrų populiacijas ir siekiama aptikti kovariacijas tarp kintamųjų, nu- sakančių tų atvejų apibrėžtis.

Tokios statistinės analizės rezultatai gali būti interpretuojami kaip tam tikrų universalaus pobūdžio priežastinių hipotezių paneigimas arba patvirtinimas.

sustaines skauda nuo gaidys

Tačiau lyginamasis tyrimas gali būti ir kokybinis, kai aprėpia nedaugelį atvejų, apie kuriuos tyrinėtojas gali įgyti detalų, giluminį žinojimą, ir kurį atliekant vadovaujamasi britų filoso- fo Johno Stuarto Millio suformuluotais eliminacinės indukcijos kanonais. Trečiame skyriuje pristatoma ir kritiškai aptariama įtakinga amerikiečių komparatyvisto Arendo Lijpharto lyginamojo metodo koncepcija, kurioje mažas atvejų populiacijos dydis ir Millio kanonų taikymas laikomi skiriamaisiais lyginamojo metodo požymiais.

  • Uždegimas rankos priežasčių sąnarių
  • Liesas Videos, page 1 on ecoelectric.lt

Paskutinis 5-asis antros dalies skyrius, kuriuo baigiasi metodologinių lyginamojo ty- rimo pagrindų aptarimas, pristato tas metodines priemones, kurios taikomos toliau einan- čiose penkiose empirinėse knygos dalyse 6—21 skyriai. Sustaines skauda nuo gaidys dauguma tyrimų, kurie čia pristatomi bei aptariami, yra tipologiniai.

Jų tikslas yra atskleisti komunizmo, išėjimo iš komunizmo kelių, jo baigčių, demokratijos ir kapitalizmo įvairovę, o šioje įvairovėje iden- tifikuoti vieno ypatingo atvejo — Lietuvos — vietą ir savitumus. Pirmuoju atveju tipologinės sąvokos artikuliuojamos tam tikros teorijos kontekste, išskiriant nagri- nėjamo reiškinio požymių aibės dimensijas, apibrėžiančias loginę galimų to reiškinio atvejų įvairovės erdvę. Indukcinė tipologinių sąvokų darybos strategija yra taikoma, kai tyrinėtojas disponuoja tokia standartizuotų duomenų baze, kuriai yra pritaikoma statistinė faktorinės ir klaste- rinės analizės technika.

sustaines skauda nuo gaidys

Faktorinė požymių kintamųjų aibės analizė išskiria implicitines konceptualines dimensijas faktoriuso klasterinė — sugrupuoja stebėtus atvejus į grupes klasterius pagal jų panašumo laipsnį. Tie klasteriai ir yra indukciniai tipai. Esminis ir vie- Įvadas 19 nos, ir sustaines skauda nuo gaidys technikos taikymo elementas yra interpretacijos aktas, kurį tyrinėtojas atlieka įvardydamas statistinės analizės priemonėmis išryškintus faktorius arba klasterius.

Tokios interpretacijos svarbiausias išteklius yra teorinės idėjos. Kita vertus, indukcinių tipologinių procedūrų pritaikymas padeda įvertinti dedukciškai išplėtotos tipologijos empirinį turinin- gumą plg. Taigi tipologiškai tiriant kokį nors reiškinį, optimalu taikyti abi strategijas, nes jos papildo viena kitą ir kontroliuoja viena kitos rezultatų validumą. Trečioji knygos dalis yra pirmoji iš keturių empirinei analizei skirtų knygos dalių.

Ji apima 6—8 skyrius, kuriuose analizuojamas komunizmas kaip ekonominė, socialinė ir po- litinė sistema. Vadindami santvarką, po m. Tačiau toks apibrėžimas dar nieko nepasako apie to padarinio vidinį pobūdį, jo panašumus ir skirtumus kitų socialinių sis- temų atžvilgiu. O jeigu ką nors ir pasako, tai tik tiek: komunizmas yra santvarka, kurioje politinė valdžia priklauso komunistams. Kaip žinoma, patys komunistai nemanė, kad ta santvarka, kuri egzistuoja jų valdomose šalyse, yra komunizmas, nukeldami komunizmo idėjos realizaciją į ateitį.

Gilesnis san- tvarkos, realiai egzistavusios jų valdomose šalyse, apibūdinimas yra sociologinės analizės uždavinys. Jos išvados priklauso nuo teorinių ir lyginimo pozicijų, kurios pasirenkamos tyrimo objektui konceptualizuoti, o apie jų adekvatumą galima spręsti pagal tų išvadų prognostines implikacijas apie vienokias ar kitokias empiriškai stebimas tyrimo objekto raidos tendencijas.

Kategorijos

Eminiai komunizmo aiškinimai yra jo aiškinimai ko- munizmą kaip socialinę santvarką pagimdžiusios teorijos — marksizmo požiūriu. Jie ap- tariami 6-ame skyriuje. Eminiai aiškinimai būna apologetiniai ir kritiniai. Apologetiniai eminiai aiškinimai — tai oficialios ideologinės komunistinių šalių doktrinos, kurios apra- šo šių šalių santvarką kaip socializmą — pirmąją komunizmo, kaip aukščiausios ir pasku- tinės socialinės evoliucijos pakopos, fazę.

susijusios paieškos

Skiriami trys pagrindiniai jų tipai: komunizmo kaip totalitarizmo, komunizmo kaip kelio į modernybę ir komunizmo kaip neotradicionalizmo bei neopatrimonializmo koncepcijos. Ši tipologija remiasi idėja, kad etinių komunizmo teorijų pobūdis labiausiai priklauso nuo lyginimo strategijos, pasirenkamos komunizmo konceptualizacijai ir aiškinimui. Tačiau egzistuoja ir kita, priešinga, totalitarizmo teorijos versija Karlas R. Popperis, Karlas A. Wittfogeliskai komunizmas ir nacizmas laikomi giliai archaiškų sustaines skauda nuo gaidys organizacijos formų — uždaros, gentinės, visuomenės ar rytietiško despotizmo — recidyvu.

Lyginant ko- munistinių šalių socialinės tikrovės reiškiniams aiškinti taikomos interesų grupių, korpo- ratizmo, biurokratinės politikos ir kitos teorijos, kurios buvo išplėtotos tiriant modernias Vakarų visuomenes.

Knygos autorius etinių komunizmo teorijų kontroversiją siūlo spręsti atsižvelgiant į vidinę komunistinio pasaulio diferenciaciją, kuri buvo ypač ryški komunizmo žlugimo išvakarėse. Komunistinėms diktatūroms buvo pajungtos šalys, besiskiriančios ir savo civi- lizacine priklausomybe, ir komunizmo įsigalėjimo išvakarėse pasiektu socialiniu-ekonomi- niu lygiu. Nuo šių pradinių sąlygų pobūdžio priklausė ir tas vaidmuo, kokį komunistiniai režimai suvaidino atskirų šalių istorijoje, ir tas pavidalas, kokį komunistinis režimas, kurio ankstyvosios fazės bruožus tiksliausiai atspindi totalitarizmo teorija, įgijo savo žlugimo iš- vakarėse žr.

Kitschelt, Mansfeldova et al. Šalyse, kurios komunizmo įsigalėjimo išvakarėse jau buvo ekonomiškai, socialiai, kul- tūriškai ir net politiškai modernios, t. Šiose šalyse komunizmas reiškė normalios moderny- bės pakeitimą jos patologine atmaina.

Šalyse, kuriose modernizacijos procesai komunizmo įsigalėjimo metu buvo jau įsibėgėję, bet netoli pažengę, komunistinis totalitarinis režimas transformavosi į tautinį komunizmą Lenkijoje, Vengrijoje, Lietuvoje. Jo sąlygomis toliau vyko šių šalių ekonominė, socialinė ir kultūrinė modernizacija.

Ši vėlyvojo komunizmo forma dominavo beveik visose buvusios Sovietų Sąjungos respublikose bei komunistinėse Balkanų šalyse.

Norkus KokiaDemoKoksKapitalizmas

Nė viena iš etinių komunizmo teorijų nepajėgė numatyti tikslaus sovietinio komuniz- mo žlugimo laiko ir aplinkybių, nes jas lėmė kontingentiški bei subjektyvūs veiksniai, ne- išvedami iš bendrųjų priežasčių, kurios yra socialinio mokslinio pažinimo objektas. Tačiau jos teisingai identifikavo struktūrinius veiksnius, lėmusius komunistinės sistemos nepajė- Įvadas 21 gumą konkuruoti su išsivysčiusiomis liberaliomis demokratinėmis kapitalistinėmis vals- tybėmis bei iš to kylančią sistemos legitimiškumo stoką.

Ji ir buvo svarbiausia struktūrinė komunizmo žlugimo priežastis. Trumpalaikę politinės komunizmo sistemos dezintegraci- jos dinamiką geriausiai paaiškina pirmenybių falsifikacijos teorija, atskleidžianti priežastis, dėl kurių politiniai režimai, ribojantys žodžio laisvę, yra trapesni ir nestabilesni, palyginus su liberaliąja demokratija. Skiriami penki pokomunistinės transformacijos aspektai: trans- formacijos orientacija dominuojanti ideologija ar filosofijakuri gali būti imitacinė, restitucinė, kontinuacinė, inovacinė plg.

Ne pamirskim,kad Sausio 1d. Gan nemazai skrido 1stop per AMS. Jurgis - 12 2, Kaip čia dabar su Berlynu bus? Estonian: skrydžiai Vilnius-Berlynas bus vykdomi iki šių metų gruodžio 15 dienos imtinai Air Lituanica: Nuo m. Esam pasiruošę pasiūlyti OV keleiviams galimybę skristi su LT.

Ir už ką? Bet tikrai reikėtų nepalikti tarpo, o kad būtų sustaines skauda nuo gaidys tęstinumas, tegu nors pradžiai žiemą vieną kart per dieną. Al - 12 2, Jurgis, kam puiku, o kam dar vienas atsauktas skrydis. Beje, gal zinot ar leis Estonian skrydi keistis nemokamai i ankstesne diena?

  1. Š i knyga yra lyginamosios istorinės sociologijos studija apie šiuolaikinę Lietuvą šiuolai- kiniame pasaulyje.
  2. Tepalas sąnarių atkuriant

Meškauskaitė pabrėžė, kad oro bendrovė puoselėja planus atgaivinti ir Amsterdamo reisą. Vytautas-NT - 12 2, Tai vat įdomu, ką ten estai sumąstė. Nes jei jie nuo sausio Amsterdamo vistiek atsisako, tai kam iečių laužymas buvo reikalingas. Beje, Simonui pastebėjimas. Jei jau turit problemų su Amsterdamo keleiviais- siūlykit jiems lėktuvas traukinys variantą.

All destinations apart from Larnaca will be served with up to 11X-weekly flights. Larnaca will operate up to 6X-weekly.

sustaines skauda nuo gaidys

Manau teks jiem atsaukti,kas bus nedidele pergale is LT puses. Na ir savaime suprantama reikia protingai tai piarui isnaudot. Tada koks buvo karo tikslas? Palaikyt pinigus ir neduot lektuvo? Jei skraidyt is Vilniaus jiems visvien per brangu? Matyt ES visai blogai jau.

sustaines skauda nuo gaidys

Agentas - 12 3, Akivaizdu, kad estai persigalvojo tik vakar. Agentams atsiuntė informaciją, kad vykdydami reisą Vilnius-Amsterdamas sulaužytų sutartį su Europos Sąjunga dėl restruktūrizavimo plano vykdymo. Matyt, ES jiems įspyrė. Jegu Europos Komisija pripažins subsidijas neteisėtomis, tai bankrotas neišvengiamas.

Jurgis - 12 3, Kas pakeis estus? Ji vertino esamus ir būsimus bendrovės finansus bei verslo planą. Lt, kuriuos mums liko skolingi estai, bendrovė yra įtraukusi į savo kitų metų investicinius planus: yra suplanuoti nauji skrydžiai ir dar vieno orlaivio nuoma.

Pasak Meškauskaitės, nors bendradarbiavimas su estais ir nutrūko, sutartyje yra numatyta, per kiek laiko buvę partneriai turėtų sumokėti skolą, tačiau šis terminas viešai neatskleidžiamas. Pasak jo, jeigu šiai oro linijų bendrovei reikės daugiau nei vieno lėktuvo, ji nesunkiai ras partnerių, kurie jiems išnuomos. Vadinasi, jie nebuvo tokie jau pelningi bent jau estamsvadinasi, sąmokslo teorija atkrenta.

Leave a reply

Tuomet lieka kitas klausimas — kodėl estai šitaip smarkiai norėjo atsikratyti bendradarbiavimo su AL? Bet yra ir kita versija, žymiai nepalankesnė AL. Kad estai turėjo pagrindą AL laikyti nepatikimu partneriu. Kompanija dirba ir skraido, na šiek tiek suklupo, tačiau aš jų kaltės nematau. LT dabar labai palankus metas buvo pradėti viską, pirmininkavimas davė gerą stimulą ir užpildymą tam pusmečiui, manau jei sėkmingai pavyks peržiemoti bus viskas gerai :.

Pavasari 2 lėktuvai. Tai jau šis tas.

Welcome to Scribd!

Šiaip šiuo metu labai palankus metas pradėti aviacijos verslą dėl kelių faktorių: 1. Krizė jei dar nesibaigė, tai jau baiginėjasi, žmonės keliauja vis daugiau; 2. Nafta irgi labai nebebrangsta, tai reiškia aviacinio kuro kaina po truputį stabilizuojasi, ar net krenta mažėja išlaidos kurui.

Lietuvoje pasikeitė valdžia, kuri bent jau netrukdo vystyti veiklos, tikėtina ateity netgi parems. Lietuvos aviacijos rinka stabiliai ir gana sparčiai auga.

Jurgis - 12 3, Sprendimas rastas. Kazkaip labai jau gudriai nepamineta tai: Irdar paciame straipsnio gale,kad isidemetu: pliumbum - 12 3, c2h5oh: Na, net jeigu netikėtume Simono pasisakymais, kad šis reisas buvo pats pelningiausias, tai keistokai atrodo, kad iš pradžių Estonian pasako, kad viskas ok, skraidysim, o po to sako, ne, nebeskraidysim.

Logiškiausias paaiškinimas ir yra, kad jie tikrai norėjo šitą perimti, bet gavo į šikną iš kažkur. Vytautas-NT - 12 3, Šiaip papildomai cituojant Simona, Amsterdamo ypatumas buvo tas, kad Estonian parduodavo ar ne proc. Nežinau nei vienos regioninės avialinijos, kuri pelningai dirbtų Centrinėje Europoje ar Skandinavijoje, matyt ne tokia ir gera ta makroaplinka.

Mažai tikėtina, kad iki m. In the first eleven months of this year, the airport has serviced 1, passengers, a fall of Zuoko pažadas kitais metais Sustaines skauda nuo gaidys Lituanicai įveikti Estonian.