Praėjusių sustav anketa nerial žalos.

Mokslininkas nutylėjo, kad, jo nuomone, tai nuobodžiausias žaidimas pasaulyje. Taig i H arlo w eksperim en­ tai atskleidė ankstyvos atskirties žalą: fiziškai sveiki prim atų jau­ n ikliai, kurie buvo atskirti nuo m am ų pirm ais gyvenim o m etais, vėliau tapo socialiai suluošintais suaugusiais gyvūnais. Ta­ čiau jai įpusėjus, tik išlipęs iš lėktuvo La Pase, Robertas pradėjo elgtis keistai - vyras svirduliavo po oro uostą, jam net teko prisėsti prie bagažo juostos, kad atgautų kvapą.

praėjusių sustav anketa nerial žalos

A p ie ją prirašyta gausybė knygų, p rikurta poem ų. Ją ap­ dainuojam e ir jos m eldžiam e savo m aldose. D ė l jos kariaujam e prisim in kite Trojos Eleną ir statom e m onum entus ar m atėte Tadž M a h alį? Kas ji yra iš tikrųjų? M o k slin in k a i ir praktikai nuo am žių suko galvą ieškodam i m eilės apibrėžties, troško ją perprasti. A n o t kai kurių šaltakrau- jų stebėtojų, m eilė tesanti abipusiškai naudingas ryšys, pagrįstas sandoriu daryti vienas kitam m alonius dalykus vadovaujantis du od u -g au n u p rin cip u.

K iti, labiau gilinęsi į m eilę istorin iu p o ­ žiūriu, m anė ją praėjusių sustav anketa nerial žalos sentim entalią socialinę tradiciją ar tiesiog 21 K i t ok s m e i l ė s a i š k i n i m a s p a p ro tį kurį esą X III a. Prancūzijoje sukūrę m enestreliai.

B io lo ­ gams ir antropologam s m eilė - tai genų perdavim o iš kartos į kar­ tą ir p aliku on ių auginim o strategija. D augum ai žm on ių m eilė buvo ir lig i šiol tebėra paslaptin­ gas ir sunkiai nusakom as jausmas - jį galim a ap ib ū d in ti, bet jo neįm anom a įsprausti į apibrėžties rėmus. Pažvelkim e į praeitį. G ana vykęs apibūdinim as, gal tik kiek per ciniškas.

praėjusių sustav anketa nerial žalos

Tačiau šiandien mes jau nebegalim e sau leisti m eilę apibrėž­ ti kaip m įslingą jėgą už m ūsų pažinim o ribų. J i per daug m um s svarbi. G erai tai ar blogai, bet X X I a. V ien a iš šią svarbą lėm usių priežasčių - mes praėjusių sustav anketa nerial žalos e vis la­ biau socialiai izoliu oti. D augum a m ūsų jau nebegyvena bendruom enėse, kurių nariai palaiko vienas kitą, drauge su tėvais ar vaikystės draugais, kurie būtų ranka pasiekiam i.

V is daugiau valandų dirbam e, važinėjam e vis ilgesnius atstumus, todėl m um s lieka vis m ažiau galim ybių sukurti artim us santykius.

D augum a respondentų, kaip parodė m. N acio n a lin io m okslo fon d o atlikta apklausa, teigė, kad jų artim ų žm on ių ratas nuolat siaurėja, taip pat paaiškėjo, jog daugėja žm onių, iš viso ne­ tu rin čių nieko, j ką galėtų rem tis ar kuo pasikliauti.

  1. Nugaros raumenu patempimas
  2. Mazi už phuket sąnarių
  3. Под глубоким каменным навесом метрах в пятнадцати от нее Николь нашла большую миску с водой, несколько предметов неизвестного назначения, матрас и несколько мешков, из которых была сделана одежда для женщины и ребенка.
  4. Хорошо, если подобное объявление не приведет к открытому бунту.
  5. Kairės rankos pirštų tirpimas
  6. Skausmas peties sąnario tinklinio
  7. Sue Johnson - Laikyk Mane Tvirtai | PDF

Prie viso šito dar prisideda ir rom antinės m eilės garbinim as, praėjusių sustav anketa nerial žalos m ūsų populiariajai kultūrai. Ir film ai, ir te­ levizijos m u ilo praėjusių sustav anketa nerial žalos, ir dram os form uoja m ūsų nuostatą, kad kaip tik m eilė - visa ko esmė ir prasm ė, o laikraščiai, žurnalai, T V laidos tiesiog m irga naujienom is apie nepailstam as aktorių ir kitų įvairių visuom enei žin om ų asm enų rom antiškų ryšių ir m eilės paieškas.

T o d ė l neturėtų stebinti faktas, kad žm onės, pastaraisiais m etais dalyvavę J A V ir K anadoje vykusiose apklausose, juos ten­ kinantį m eilės ryšį reitingavo kaip patį svarbiausią siekį, o finansi­ nę sėkmę ir gerą karjerą savo vertybių skalėje stum telėjo žem yn. T o d ė l būtina suvokti, kas ta m eilė yra, kaip ją kurti ir išlaikyti. Laim ei, per pastaruosius du dešim tm ečius išryškėjo įdom us ir iš esmės praėjusių sustav anketa nerial žalos m eilės supratimas.

Charles - Duhigg. .Geriau - greiciau.efektyviau.2017.LT

D abar jau žinom e, kad m eilė iš tikrųjų yra evoliucijos proce­ so viršūnė, įdom iausias žm onių gim inės išlikim o m echanizm as. Ir ne dėl to, kad skatina m us p oru otis ir daugintis.

praėjusių sustav anketa nerial žalos

Ju k p oru otis galim e ir nem ylėdam i! O dėl to, kad m eilė m us skatina em ociš­ kai p risirišti prie nedaugelio žm onių, suteikiančių m um s saugią užuovėją nuo gyvenim o uraganų. M e ilė - m ūsų tvirtovė, sukurta em ociniam saugum ui u žtik rin ti ir skatinanti m us susidoroti su egzistencijos sunkum ais. Šis poreikis, kaip ir m aisto, būsto ar lytinis, svarbus m ūsų gyvybei, sveikatai ir laim ei. Je i norim e b ū ti fiziškai ir psichiškai sveiki, turim e b ū ti em ociškai prisirišę prie vieno ar kebų m um s nepakeičiam ų žm onių, kad išgyventum e.

Pirmą kartą su mokslu, tyrinėjančiu našumo didinimą, susidūriau m.

Nauja prieraišumo teorija Atsakym o į klausim ą, kokia yra tikroji m eilės paskirtis, ieškota ilgą laiką. Ketvirtajam e-penktajam e X X a. Psichiatrų dėm esį patraukė vaikai, kurie, fiziškai būdam i sveiki, atrodė abejingi, bejausm iai ir negebantys palaikyti ryšio su kitais.

D avidas Levy, m. Penktajam e X X a. V is dėlto teko palūkėti, kol britų psichiatras Johnas B ow lby įžvelgė ir tiksliai paaiškino, kur glū di esmė. Būsiu sąžininga. Jis sugriebė visas stebėjim ų, ataskaitų įžvalgų gijas ir jas pindam as sukūrė nuoseklią ir aiškią prieraišum o teoriją.

Baroneto sūnus augo apsuptas auklių ir guvernančių, nes tuo m etu taip buvo įprasta aukštuom enei. T ik d vylikam ečiui tėvai leid o drauge sėstis prie pietų stalo, ir tai tik valgant desertą. Jis buvo išsiųstas į internatinę m okyklą. Vėliau m okėsi Švč.

Trejybės koledže K em bridže.

B ow lb y b gyvenim as pasuko netradicine linkm e: jis pradėjo d irb ti savanoriu naujoviš­ kose internatinėse em ociškai nestabilių vaikų m okyklose, kurias ėmėsi steigti ateities vizijų turintys žm onės, kaip antai A. N e il- las. Tose m okyklose daugiausia dėm esio buvo skiriam a em ocinei param ai, o ne įprastai griežtai disciplinai. Sudom intas savo patirties B o w lb y įstojo į m ed icin os m o ­ kyklą stu diju praėjusių sustav anketa nerial žalos psichiatrijos, taigi jo laukė septyneri m etai ne­ nutrūkstam os psichoanalizės.

Su juo dirbusiam p sich oan aliti­ kui greičiausiai nebuvo lengva. Jis p rieši­ nosi profesiniuose artrozė žmonės gydymas įsigalėjusiai n uom onei, kad pa­ cientų sutrikim ai kyla dėl jų pačių v id in ių kon fliktų ir pasąm o­ n in ių fantazijų.

B ow lb y tvirtin o, kad daugum a tų p roblem ų yra išorinės ir jos prasideda dėl santykių su tikrais žm onėm is. D irbdam as su em ocinių sutrikim ų turinčiais paaugliais L o n ­ done, Vaikų konsultavim o klinikoje, jis ėmė tikėti, kad dėl nevy­ kusių santykių su tėvais vaikai išm oksta vos keliais negatyviais būdais susidoroti su svarbiausiais jausmais ir poreikiais.

B ow lb y ui, kaip pradedančiam gydytojui, prižiūrim am žinom os analitikės M elan ie K le inbuvo paskirtas hiperaktyvus berniukas, kurio m am a buvo nepaprastai nerim astinga. Tačiau jaunajam gy­ 25 K i t ok s m e i l ė s a i š k i n i m a s dytoju i praėjusių sustav anketa nerial žalos draudžiam a kalbėtis su šio vaiko m am a, nes, anot vy­ ravusios nuostatos, tik vaiko ketinim ai ir fantazijos verti dėm esio. Ir tai B koju skausmas vakare lb y įsiutino.

Jo asm eninė patirtis tapo akstinu sukurti savo teoriją: ryšio su tais, kuriuos vaikas m yli, kokybė ir ankstyva em ocinė deprivacija ir yra svarbiausi veiksniai, lem praėjusių praėjusių sustav anketa nerial žalos anketa nerial žalos asme­ nybės vystym ąsi ir in d iv id o santykius su kitais žm onėm is.

Jo tyrim o rezultatai tik pa­ tv irtin o paties įsitikinim ą, kad em ocinis badas iš tiesų egzistuoja ir kad m eilės ryšys yra toks pat svarbus kaip ir praėjusių sustav anketa nerial žalos.

praėjusių sustav anketa nerial žalos

T iria n čiam ir kartu studiją rengiančiam B ow lb y u i d id e lį įsp ū d į padarė Char- leso D a rw in o m intis, kad dėl natūraliosios atrankos sustiprėja reakcijos, padedančios rūšiai išlikti. B ow lb y padarė išvadą, kad brangių artim ųjų buvim as šalia yra nuostabus išlikim o garantas ir tai įsitvirtin o vykstant evoliucijai.

M a ža i trūko, kad jis būtų buvęs pašalintas iš Britanijos psichoanalitikų draugijos. Buvo įprasta m anyti, kad m am ų ir kitų šeim os narių lepinam i vaikai neišsiugdo savarankiškum o, tam ­ pa nuo praėjusių sustav anketa nerial žalos per daug priklausom ais paaugliais, o šie - reikiam ų gyventi kom petencijų neturinčiais suaugusiaisiais.

T o d ė l vaikus auginti esą geriausia laikantis tinkam o ir šalto atstumo. Šios n u o­ statos buvo reikalaujam a laikytis netgi tuom et, kai vaikai ir paaug­ 26 V isiškai n a u j a s pož i ū ri s j m e i l ę liai patirdavo stresą ar sirgdavo.

Sue Johnson - Laikyk Mane Tvirtai 2014

B o w lb y b laikais tėvams nebuvo leidžiam a p asilikti ligoninėje šalia sergančių sūnų ir dukterų - jie privalėdavo savo vaikus palikti tiesiog prie durų. Robertsonas parodė film ą L o n d o n o Karališkosios m edikų draugijos nariam s tikėdam asis, kad gydytojai supras vaiko, atskirto nuo tų, kuriuos m yli, patiriam ą stresą ir p oreik į palaikyti su jais ryšį, ram iai jaus­ tis.

Film as buvo atmestas teigiant, kad tai, kas jame parodyta, yra apgavystė, ir beveik uždraustas. T ik septintajam e X X a. Jo asistentė kanadietė tyrėja M a ry A in sw orth parodė, kaip tai padaryti. Jos parengtas paprastas eksperim entas padėjo išskirti keturių tip ų elgseną. B ow lb y ir ji pati tikėjo, kad tai prieraišum ui yra svarbiausia: mes stebim e tuos, kuriuos m ylim e, palaikom e su jais em ocin į ir fizin į artum ą; tų žm on ių ieškom e k i­ lus neaiškum ui, susirūpinę ar apim ti liūdesio; su jais praėjusių sustav anketa nerial žalos jų ilgim ės; mes pasikliaujam e jais tikėdam i, kad jie m ūsų neapleis, kai išeisim e patyrinėti platesnio pasaulio.

Tyrėjas pakviečia m am ą ir vaiką į svetim ą kam barį. Po kelių m in u čių m am a vaiką palieka vieną su tyrėju, šis prireikus m ėgina m ažylį nuram inti. Po trijų m in u čių m am a grįžta.

Išsiskyrimas ir susitikim as pakartojam i dar kartą. Bet kai kurie pasirodė esantys em ociškai tvirtesni. Jie pa­ tys greitai nusiram ino; lengvai atkūrė ryšį su grįžusiom is m am o­ m is ir lyg niekur nieko toliau žaidė pasitikrindam praėjusių sustav anketa nerial žalos ar jos yra neto­ liese.

A trod o, jie buvo įsitikinę; kad m am os bus šalia; kai tik jiem s jų reikės. Tačiau sunkiau atsigaunantys vaikai buvo nerim astingi ir agresyvūs arba nesiartino prie grįžusių m am ų. Pačių nusira­ m inančių vaikų m am os buvo em ociškai šiltesnės; jautresnės ir greičiau reaguojančios.

praėjusių sustav anketa nerial žalos

Pykstančių vaikų m am ų elgesys buvo nenuspėjam as, o m am os vaikų, kurie prie jų nesiartino, buvo šal­ tesnės ir abejingos. Šiuose praėjusių sustav anketa nerial žalos išsiskyrim o ir susitikim o tyrim uose B ow lb y įžvelgė aktyviai pasireiškiant m eilę ir pradėjo aiškintis jos apraiškas. B o w lb y teorija buvo pripažinta tik po kelerių m etų, jam pa­ rengus įžym iąją trilog iją apie žm on ių prieraišum ą, išsiskyrim ą ir netektį.

Taig i H arlo w eksperim en­ tai atskleidė ankstyvos atskirties žalą: fiziškai sveiki prim atų jau­ n ikliai, kurie buvo atskirti nuo m am ų pirm ais gyvenim o m etais, vėliau tapo socialiai suluošintais suaugusiais gyvūnais.

Šios bež­ džionės neišm oko įveikti sunkum ų, suprasti kitų gyvūnų b en d ­ ravim o ženklų.

Don't Starve - Ending

Jos buvo liūdnos, autodestruktyvios, negebėjo p oru otis. Prieraišum o teorija, iš pradžių atrodžiusi keista ir buvusi išjuokta, galų gale aukštyn kojom apvertė vaikų ugdym o m eto­ 28 V isiškai n a skausmas koju keliuose j a s pož i ū ri s j m e i l ę dus Šiaurės A m erikoje.

Šiandien p lačiai pripažįstam a, kad vaikai tu ri visišką teisę į saugų, n u olatin į fizin į ir em ocin į artum ą, o jeigu jos nepai­ som a, kaina - didžiulė. Jis nesulaukė antrojo proveržio, paskatinto jo darbų: prieraišum o teorijos taikym o kalbant apie suaugusiųjų m eilę.

Pats B ow lb y manė, kad suaugusiesiems būdingas toks pat prieraišum o poreikis, mat jis buvo tyrinėjęs A n tro jo pasaulinio karo našlių elgesį ir padaręs išvadą, kad jų elgsena labai panėšėjo kas yra artritas mažų sąnarių rankų benam ių paauglių, kad kaip tik šis poreikis yra jėga, form uojanti suaugusiųjų tarpusavio santykius.

T ik ir šįkart jo teorijos prita­ rim o nesulaukė.

praėjusių sustav anketa nerial žalos

K aip buvo galim a tikėtis, kad santūrus anglas, priklausąs aukštesnei visuom enės klasei, im s spręsti rom antiškos m eilės m įsles! K ad ir kaip būtų, mes m anėm e žinantys viską, ką tik įm anom a žin o ti apie m eilę. M an yta, kad m eilė tėra trum palai­ kė, užm askuota lytinė aistra, anot Freudo, esm inis instinktas, tik pridengtas drabužėliu. A rb a savotiškas nebrandum o požym is - poreikis pasikliauti kitais. A rb a m oralinė nuostata, pagrįsta troš­ kim u aukotis, kuris veikiau reiškia poreikį duoti, egiptas kremas sąnariams pačiam ką nors gauti ir turėti.

Tačiau svarbiausia tai, kad m ūsų kultūroje buvo ir tikriausiai tebėra įprasta suaugusio žmogaus gyvenim e nesieti m eilės su prieraišum u nei socialiniu, nei psich olog iniu požiūriu : ju k bran­ džiu laikom as nuo kitų nepriklausom skauda sąnarį šlaunies asmuo, kuris pats gali p asirūpinti savim i.

M ū sų kultūroje labai seniai įsitvirtinęs nepa­ 29 K i t ok s m e i l ė s a i š k i n i m a s žeidžiam o kovotojo, kuris vienas pasitinka gyvenim o iššūkius ir pavojus, įvaizdis. P risim inkite Jam esą Bondą, nenugalim ą žm ogų, kurio kultas ir p o keturių dešim tm ečių vis dar neabejotinai yra stiprus. O žm ones, kuriem s, atrodo, vien savęs nepakanka ar ku­ rie su kitais susiję tvirtais prieraišum o saitais, psichologai apibū­ praėjusių sustav anketa nerial žalos tokiais žodžiais: neatsiskyrę, priklausom i, simbiotiški ar netgi susilieję.

Suaugusiųjų tarpusavio prisirišim o tyrim ai prasidėjo B ow l­ b y b gyvenim o saulėlydyje.